Điều kiện đăng ký bảo hộ đối với chỉ dẫn địa lý

- 02/11/2021

Chỉ dẫn địa lý được biết đến là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể. Danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý được xác định bằng mức độ tín nhiệm của người tiêu dùng đối với sản phẩm đó […]