Trang chủ » Tư vấn hợp đồng

Tư vấn hợp đồng

Tư vấn hợp đồng là gì?

Tư vấn hợp đồng là gì?

Tư vấn hợp đồng - 10/01/2023

Căn cứ Điều 385 Bộ luật Dân sự 2015, “hợp đồng là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự”. Vai trò của hợp đồng trong các giao dịch dân sự nói chung và giao dịch của doanh nghiệp nói riêng hiện nay […]