Trang chủ » Bản quyền tác giả

Bản quyền tác giả

Quyền tác giả là gì?  Những điều cần biết về quyền tác giả.

Quyền tác giả là gì? Những điều cần biết về quyền tác giả.

Bản quyền tác giả - 05/11/2022

Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam là luật quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó.  Trong đó, quyền tác giả là một lĩnh vực phức tạp, còn mới mẻ đối […]